Algemene voorwaarden 2019/2020

Inschrijving
Via onze website kunt u zich inschrijven. De inschrijving geldt voor het gehele cursusjaar, tenzij anders vermeld (kortlopende cursussen). Door het ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier gaat men de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
Deelname aan de gesubsidieerde instrumentale en vocale lessen (individueel en groeps) van Scala is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden. Deze gemeenten verlenen namelijk subsidie aan Scala.
 
Plaatsing
Scala kan plaatsing niet altijd garanderen. Het kan voorkomen dat er sprake is van wachtlijsten of doordat een cursus vol is. Bij plaatsing houdt Scala rekening met volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Uiterlijk 3 maanden na inschrijving ontvangt de cursist schriftelijk bericht met betrekking tot de plaatsing.
 
Voor de overige cursussen ontvangt de cursist uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus schriftelijk bericht.
 
Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2019  tot en met 31 juli 2020.
 
Als er plaats is kan Scala tijdens het cursusjaar eventueel leerlingen aannemen. Is dit het geval dan wordt een evenredig deel van het cursusgeld in rekening gebracht.
 
Scala behoudt zich het recht de leerling (uiteraard na overleg met de betrokkene) op een andere wijze te plaatsen dan opgegeven. Ook behoudt Scala het recht om bij onvoldoende belangstelling een cursus te annuleren.
Het lesgeld voor de klassikale (of cursorische) activiteiten is gebaseerd op het meedoen van een minimaal aantal deelnemers. Mochten zich minder deelnemers aanmelden voor deze activiteiten, dan behoudt Scala zich het recht voor om de lestijd in te korten. 
 
Voorwaarden knipkaart en kennismakingslessen
Er kan per cursusjaar per instrument slechts één knipkaart of serie kennismakingslessen worden afgenomen.
 
Betaling/tarieven
De jaarcursussen (25 lessen of meer) kunnen in twee termijnen voldaan worden of eventueel in maximaal 10 maandelijkse termijnen (okt. t/m juli) indien gebruik gemaakt wordt van een doorlopende machtiging tot afschrijving van lesgeld. 
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het resterende aantal lessen in het jaar. Hierdoor kunnen de maandelijks te incasseren bedragen en het aantal incasso-termijnen afwijken van de in het tarievenoverzicht vermelde bedragen en termijnen.
 
De korte cursussen (tussen 12 en 24 lessen) kunnen in één termijn worden voldaan of eventueel in maandelijkse termijnen. (afhankelijk van de cursusduur) indien gebruik gemaakt wordt van een machtiging tot afschrijving van lesgeld. Korte cursussen (minder dan 12 lessen) dienen in één keer te worden voldaan.
 
Het lesgeldtarief voor volwassenen (vanaf 18 jaar) is van toepassing op diegenen die op 1 augustus van het betreffende jaar ouder zijn dan 
18 jaar. Het vermelde tarief voor volwassenen vanaf 21 jaar is inclusief 21% B.T.W.
 
Bij niet tijdig (kunnen) betalen of voor het treffen van een eventuele betalingsregeling kan men contact opnemen met de directie van het instituut. Bij het nalaten van betalen zonder overleg met Scala komen hieruit voortvloeiende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van diegenen die zich voor de cursus(sen) ingeschreven heeft.
 
Bij aanmaningen brengt Scala € 10,- administratiekosten in rekening. Leermiddelen zijn voor eigen rekening, tenzij het programma anders vermeldt.
 
Opzegging
Bij opzegging van de instrumentale en vocale lessen en de jaarcursussen muziek en dans kan per 1 december en per 1 april ontheffing van lesgeld verleend worden. Een verzoek hiertoe, met redenen omkleed, gebeurt altijd schriftelijk en is gericht aan de directie van Scala. Wil de leerling de instrumentale-, vocale, theater en/of danslessen aan het eind van het cursusjaar stoppen, dan dient de leerling zich schriftelijk af te melden vóór 24 juni van het lopende cursusjaar. Voor de overige cursussen is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 
Tot 5 weken voor aanvang van een cursus blijft annuleren van een cursus vrijblijvend.
 
Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een cursus is schriftelijke afmelding mogelijk. Hierbij brengt Scala een bedrag van € 25,- aan administratiekosten voor de jaarcursussen in rekening en een bedrag van € 12,50 voor de korte cursussen. Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 
Einde van een jaarcursus
Aan het einde van het cursusjaar ontvangt u voor de jaarcursussen (25 lessen of meer) een mutatieformulier. Hiermee kunt u zich afmelden voor het nieuwe seizoen. Voor beeldende cursussen dient u zich ieder jaar opnieuw in te schrijven.
 
Restitutie van lesgeld bij afwezigheid docent
Bij afwezigheid van de docent probeert Scala een vervangende docent in te zetten. Garantie is helaas niet in alle gevallen mogelijk. De betalingsplichtige heeft recht op gedeeltelijke restitutie van lesgeld bij:
 
meer dan 3x uitval bij een cursus langer dan 24 lessen;
meer dan 2x uitval bij een cursus van 24 lessen;
meer dan 1x uitval bij een cursus van 12-23 lessen;
1 of meer dan 1 keer uitval van lessen bij een cursus die bestaat uit minder dan 12 lessen.
Lessen die de leerling heeft gemist door eigen toedoen komen in beginsel niet in aanmerking voor lesgeldrestitutie.
 
Afwezig bij een les
Wanneer de leerling niet in de gelegenheid is om een les te volgen, verzoeken wij om dit te melden bij de docent of de administratie.
De niet op de afgesproken lestijden gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. 
Bij verhindering van de docent wordt de leerling hiervan op de hoogte gesteld via sms en/of emailbericht. Deze lessen worden op een ander moment ingehaald.
Het bovenstaande geldt ook voor knipkaart- en kennismakingslessen.
 
Gegevensverwerking
Met gegevens van leerlingen en betalingsplichtigen wordt omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie het privacy-statement op www.ontdekscala.nl
 
Aansprakelijkheid
Scala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens de cursussen.
 
Disclaimer
Scala besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Scala behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Daarnaast kan Scala niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.
 

 

Agenda


meer agenda >>

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte blijven van de laatste cursussen, nieuws of projecten? Meld je dan nu in voor onze nieuwsbrief.


Aanmelden >>

Fotoboek

  • Foto's

bekijk onze foto's >>

Online podium

  • Op het online-podium kunt u de beste werken van onze cursisten vinden. Bekijk hier wat door ons wordt gemaakt.

bekijk ons podium >>

Volg ons ook op